Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu creative.cz.
Provozovatelem internetového obchodu je
Creative Connections, s. r. o.
Krasnojarská 681/14, 100 00 Praha 10
IČ: 48039713
DIČ: CZ 48039713
(dále jen „prodávající“).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen „kupující“).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.creativeconnections.cz, https://dolezal.creativeconnections.cz a https://python.creativeconnections.cz, případně prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. Pokud je zboží označené jako zboží zlevněné či v akci, již se na něj nevztahuje jiná, např. množstevní sleva. Slevy není možné sčítat ani jinak kombinovat. Na poštovné se sleva nevztahuje, není-li uvedeno jinak. V případě, že při výkladu slevy dojde k nejasnostem, platí výklad prodávajícího.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky (včetně poštovného).

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi. Slevy se nesčítají.

Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty není-li specifikováno jinak.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Po zaplacení kupní ceny je zákazník vlastníkem zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající je zodpovědný za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Creative Connections s. r. o., Krasnojarská 684/14, 100 00 Praha 10.
Reklamaci můžete také vyřídit telefonicky na čísle: 777 68 68 68 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: info@creativeconnections.cz. Při každém kontaktu číslo objednávky.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží (částka zaplacená za balné a poštovné není ve vrácené částce zahrnuta).

Vrácené zboží doručí kupující poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, nebo převodem na účet.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaného Creatiive Connections s. r. o., jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na https://www.creativeconnections.cz.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.