medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko Didaktika sociální interakce v intenzivní péči
Natália Beharková
  cz

ABSTRAKT:
Příspěvek prezentuje specifické pojetí výuky ve studijním programu Intenzivní péče s využitím interaktivních přístupů a online nástrojů. U předmětů zaměřených na osvojení si praktických dovedností a posílení soft skills studentů je důležité využívat interaktivní přístupy ve výuce a aktivizující výukové metody. V předmětu Didaktika sociální interakce v intenzivní péči je studentům k dispozici i e-learning, který byl vytvořen ve spolupráci s odborníky zabývajícími se osobami se specifickými potřebami...
Více

Vytvořený studijní materiál podporuje teoretické znalosti studentů, vhodně doplňuje potřebné praktické schopnosti studentů a zkvalitňuje připravenost studentů pro klinickou praxi. Významnou součástí e-learningu je vytvoření videí s pojmy a frázemi v českém znakovém jazyce, které souvisí s ošetřovatelskou péčí a zdravotnictvím.

Klíčová slova: audiovizuální záznam, český znakový jazyk, e-learning, komunikace s neslyšícím, soft skills, sociální interakce

Skrýt

  eng

Didactics of social interaction in Intensive care

ABSTRACT:
The paper presents a specific concept of teaching in the Intensive Care programme using interactive approaches and online tools. For courses aimed at acquiring practical skills and strengthening students' soft skills, it is important to use interactive approaches in teaching and activating teaching methods. In the course Didactics of Social Interaction in Intensive Care, e-learning is also available to students, which has been developed in collaboration with professionals working with people with specific needs.
More

The created study material supports students' theoretical knowledge, appropriately complements the necessary practical skills of students and improves students' readiness for clinical practice. An important part of the e-learning is the creation of videos with concepts and phrases in Czech sign language related to nursing care and healthcare.

Keywords: audiovisual recording, Czech sign language, e-learning, communication with the deaf, soft skills, social interaction

Hide

tlacitka tlacitko Interaktivní výuková média v procesu výuky a publikování
Igor Červený, Tomáš Stejskal, Jitka Feberová
  cz

ABSTRAKT:

Autoři popisují unikátní publikační systém FutureBooks, umožňující tvorbu a distribuci primárně elektronických interaktivních výukových médií (IVM). Systém umožňuje vytvářet, zobrazit a distribuovat výukové zdroje v běžném webovém prohlížeči bez nutnosti instalace aplikace „třetí strany“.


Více
Klíčová slova: digitální vzdělávání, digitální zdroje, e-learning, publikační systém, interaktivní výuková média, otevřené vzdělávací zdroje

Skrýt

tlacitka tlacitko Computational Model of Cirrhotic Portal Hypertension
Filip Jezek, Nikhilesh R Mazumder, Elliot B. Tapper, Daniel A. Beard
  cz

ABSTRACT:
Background, Aims: As liver disease progresses, scarring results in worsening hemodynamics ultimately culminate in portal hypertension. This process has classically been quantified via the Hepatic Venous Pressure Gradient (HVPG), however HVPG alone does not predict a given patient’s clinical presentation with regards to Baveno stage of cirrhosis. In this study we propose that a patient’s ‘HVPG-sensitivity’ to venous remodelingcould explain disparate disease trajectories.
Více

Methods: We created a computational model of liver disease informed by actual physiologic measurements from the field of portal hypertension over the last four decades. We simulated progression of liver disease, clinical complications, and HVPG in the context of varying ‘HVPG-sensitivity’ to portal venous remodeling.

Results: Our results unify hemodynamics, venous remodeling, and the progression of liver disease. We demonstrate that in modifying the ‘HVPG-sensitivity’ to venous remodelingwe can explain multiple trajectories of liver disease.

Conclusion: This paper provides a basis for a future, whole-body computational model of decompensated liver disease and highlights the importance of venous remodeling in explaining patients’ clinically presentation.

Keywords: portal hypertension, hemodynamics, cirrhosis

Skrýt

tlacitka tlacitko Univerzální a přesto jednoduchý – OrgPad pohledem uživatele a tvůrců
Vít Kalisz, Jiří Kofránek
  cz

ABSTRAKT:
OrgPad je nový webový nástroj pro tvorbu, prohlížení a sdílení kontextových map. Článek popisuje OrgPad z pohledu nového uživatele a pohledem jeho tvůrců.
Více

 

Klíčová slova: výuka, software, kontext, myšlení, myšlenkové mapy, OrgPad, internet, SaaS

Skrýt

tlacitka tlacitko Jak probudit spícího obra: Zkušenosti a perspektivy mezioborové kooperativní spolupráce
Jiří Kofránek
  cz

ABSTRAKT:
Univerzity jsou přirozeným zdrojem mezioborové spolupráce a mezioborová spolupráce je významným zdrojem inovací, jejichž rozvoj potencuje zakládání malých inovačních firem při univerzitách a spolupráce s vývojovými podniky. Mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce v České republice je však zatím nedostatečná a neodpovídá potenciálním možnostem, které univerzity mají...
Více

Obrazně tak připomínají spícího obra, který čeká na probuzení. Vzbudit ho ale může pouze aktivita zdola. Nikdo jiný, než učitelé a studenti našich Alma Mater to za ně neudělá.

Klíčová slova: univerzity, mezioborová spolupráce, mezifakultní spolupráce, spin-off firmy, startupy

Skrýt

tlacitka tlacitko HealthWarden – Smart post-treatment remote monitoring tool
Tomáš Kouřim, Marek Polák, Jan Skála, Anastasia Surikova, Lukáš Forst, Alžběta Kouřimová, Nikola Zadorozhny
  cz

ABSTRACT:
Rising population, its aging and in the same time increasing live standards all around the world put extreme demands on the entire healthcare system. At the same time, advancing digitalization opens new opportunities also for the healthcare system with telemedicine and remote healthcare on the rise...
Více

One of the areas that can be handled by digital medicine is post-treatment care. It is usually well-defined with standardized guidelines and well-described best practices. HealthWarden is a modern post-treatment remote monitoring tool that allows for early discharge from the hospital, lower readmission rates, and helps patients achieve the best clinical results. The key benefits and features of HealthWarden are introduced in this paper, as well as its technical solution, integrability, deployment, and other technical and medical aspects.

Keywords: healthcare, remote monitoring, application, mobile, communication, hospital, FHIR, telemedicine, remote healthcare, telemedicine

Skrýt

tlacitka tlacitko eGolem, digitální simulátor pacienta
Tomáš Kulhánek, Jiří Kofránek
  cz

ABSTRAKT:
Vyvinuli jsme simulátor virtuálního pacienta, který se skládá z figuríny pacienta, která dýchá, makety přístroje ECMO, která se chová jako reálný přístroj a webového simulátoru, který jednak ukazuje co se děje uvnitř pacienta, posílá a přijímá údaje z makety přístroje ECMO a posílá a přijímá údaje z figuríny virtuálního pacienta...
Více

Matematický model za simulátorem řídí dýchání figuríny. Máme implementovaný model přenosu krevních plynů a webový simulátor ukazuje vliv selhávání plic a srdce na koncentrace rozpuštěných krevních plynů v těle a vliv léčby přístroje ECMO.

Klíčová slova: ECMO, model, robotizovaná figurína pacienta, simulátor, lékařský trenažér, výuka

Skrýt

tlacitka tlacitko Fully Integrated Decision-Support System for Detection and Segmentation of Breast Lesions in Digital Mammogram
Robert Hrubý, Daniel Kvak, Anna Chromcová, Marek Biroš
  cz

ABSTRACT:
Breast cancer is one of the most prevalent forms of cancer affecting women. Detection of suspicious lesions on mammographic images is considered a challenging task due to the variability of lesion sizes and shapes, the problematic margins of the findings, and some extremely small lesions that are difficult to localize. With the increasing availability of digitized clinical archives and the development of complex deep learning (DL) methods, we are witnessing a trend towards the integration of robust computer-aided detection (CAD) systems to assist in the automatic segmentation of lesions on mammograms to aid in the diagnosis of breast cancer. ...


Více
This study presents deep learning–based automatic detection algorithm (DLAD), directly implemented in picture archiving and communication system (PACS) to aid in improving the radiologist’s workflow. The proposed DLAD is evaluated on INbreast dataset with a sample size of n=138 (71 [51.45%] BI-RADS 4/5/6 images, 67 [48.55%] BI-RADS 1 images). Preliminary results show a sensitivity of 0.9296 [95% CI 0.8701-0.9891], specificity of 0.7273 [0.6207-0.8339] and IoU of 0.5661, indicating a low false negative rate while maintaining a reasonable false positive rate.

Keywords: Breast Cancer, Breast Lesion Detection, Computer-Aided Detection, Deep Learning, Image Segmentation, Mammogram, Picture Archiving and Communicating System

Skrýt

tlacitka tlacitko E-learning ve výuce volitelného předmětu zkušenosti z akademických let pandemie COVID - 19 (MEFANET)
Pavel Měřička, Jiří Gregor, Miroslava Jandová, Pavel Navrátil, Daniel Brandejs
  cz

ABSTRAKT:
Autoři srovnávají způsob využití e-learningu před pandemií COVID 19 a v průběhu pandemie při výuce volitelného předmětu na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Dostupnost e-learningového kursu přispěla ke zvýšení zájmu studentů o volitelný předmět. E-learningovou výuku studenti hodnotili kladně, nepovažovali však za možné, aby zcela nahradila klasickou výuku.


Více
 

Klíčová slova: e-learning, pandemie COVID 19, zkušenosti

Skrýt

  eng

E-learning in teaching an elective subject – experience from the COVID - 19 pandemic academic years (MEFANET)
ABSTRACT:
Background: The authors have been using E-learning course „Basis of Harvest and Preservation of Tissues“ as a support of the elective subject established at the Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové (subject code FV50012) since the academic year 2013/2014. Standard elective subject schedule consisted of 6 hours of lectures, 6 hours of practicals and 3 hours of a final seminar. The experience from the COVID-19 pandemic period in which the standard face-to-face teaching was partially or completely replaced by E-learning, is presented.

Methods: The electronic study materials covered three main topics: Cell and Tissue Donation and Harvest; Low Temperature Preservation of Cells and Tissues and Quality and Safety Aspects of Cell and Tissue Banking. The bank of questions, three short and one final tests and a database for uploading seminar theses were included in the course as well. The course was operated by Moodle and was available at the address: http//moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/ course/view.php?id=798.
More

Results: In the year 2019/2020 when teaching was completely turned to E-learning, 6 students were enrolled. The teacher followed the activity of students exclusively via Moodle and communication with students was limited to e-mail correspondence. In the next academic year 10 students were enrolled, the lectures remained in the E-learning regime, while practicals and seminars were performed in the standard face-to-face maner. In the academic year 2021/22 when E-learning was used again as a support of standard teaching 18 students were enrolled. All students were able to complete the course including presentation of seminar theses. There were however considerable individual differences in time necessary to complete the course, esspecially in the year 2019/2020.

Conclusion: The availability of e-learning as replacement of standard teaching led to increased interest of students in the elective subject „Basis of Harvest and Preservation of Tissues“

Keywords:

E-learning, blended learning, COVID-19 pandemic, tissue transplantation

Hide

tlacitka tlacitko Diagnostika normotenzního hydrocefalu pomocí strojového učení
Arnošt Mládek, Václav Gerla, Petr Šeba, Petr Skalický, Vladimír Beneš, Ondřej Bradáč
  cz

ABSTRAKT:
Nitrolební tlak (ICP) představuje jeden z nezastupitelných parametrů neurointenzivní péče a jako takový je předmětem intenzivního vědeckého výzkumu. Diagnostický význam ICP je podmíněn dvěma faktory: i) umístěním centrální nervové soustavy v pevné kostěné schránce, kdy lokální expanzivní procesy (nádory, abscesy, krvácení) se, i při relativně malých objemech, mohou projevit nitrolební hypertenzí; ii) specifickou vlastností centrální nervové soustavy reagovat relativně uniformně na různé patologické situace, neboť etiologicky různá difuzní poškození nervové tkáně vedou k rozvoji edému, který je opět příčinou elevace ICP. Komplikací monitorace ICP je nutnost neurochirurgického zavedení tlakového čidla do nitrolebního prostoru, a s tím souvisejících rizik jako krvácení, neuroinfekce a traumatizace tkáně. ...


Více
Nitrolební tlak je více než číslo na monitoru, přestože je na tuto informaci v klinické praxi často redukován. Podobně, jako jde informační obsah EKG vysoko nad rámec výpočtu tepové frekvence, pochopení dynamiky ICP nám může mnohé napovědět nejen o aktuálním stavu, ale i prognóze pacienta. Předkládaná studie se týká matematické analýzy ICP signálu z lumbálního infuzního testu (LIT) prováděného v rámci diferenciálně diagnostické baterie pro identifikaci syndromu normotenzního hydrocefalu (NPH). Standardní vyhodnocení LIT stojí na výpočtu jediné hodnoty – výtokového odporu Rout, na základě které je odhadnuta reakce pacienta na trvalou drenáž CSF s přesností ~ 62%. Za použití moderních metod strojového učení jsme sestavili algoritmus, který na základě až 48 příznaků vypočtených z ICP signálu klasifikuje pacienta jako (ne)vhodného kandidáta pro zkratovou operaci, a to s přesností až ~82%. Navržený algoritmus má tak potenciál v budoucnu plně nahradit stávající zlatý diagnostický standard, 5-denní lumbální drenáž (ELD), která je však spojena s rizikem infekce, nitrolební hypotenzní cefaleou a finančními náklady na hospitalizaci.
Klíčová slova: nitrolební tlak, ICP, lumbální infuzní test, LIT, normotenzní hydrocefalus, NPH, strojové učení

Skrýt

  eng

Diagnostics of Normal Pressure Hydrocephalus by Means of Machine Learning Methods
ABSTRACT:
Intracranial pressure (ICP) is an irreplaceable neurointensive care parameter and is an area under intensive research. The great diagnostic importance of ICP is underlied by two factors: (1) the central nervous system (CNS) is placed in a rigid cranial vault and even small local expansive processes (e.g. tumors, abscesses, bleeding) may lead to intracranial hypertension; (2) a specific property of the CNS is a rather uniform response to various pathological events since many etiologically heterogeneous diffuse injuries of neural tissue lead to oedema elevating ICP. The complexity of ICP monitoring stems from the neurosurgical insertion of the pressure sensor into the intracranial space and the associated risks of bleeding, neuroinfection and brain tissuedamage.
More

Intracranial pressure is more than just a number on a bedside monitor, even though in clinical practice this simplification is rather common. Similarly to electrocardiogram (ECG) signals whose information content goes well beyond heart rate calculation, understanding of ICP dynamics can provide us with insight into the current clinical status as well as prediction of further evolution. The present study deals with the mathematical analysis of the lumbar infusion test (LIT) ICP signal with LIT being a part of the normal pressure hydrocephalus (NPH) diagnostic battery. The common LIT is evaluated using a single calculated value, the outflow resistance Rout, which predicts the CSF shunt implantation response with an accuracy of ~ 62%. We have developed a state-of-the-art machine learning algorithm which takes into account up to 48 ICP waveform features and classifies the patient as (un)suitable for permanent CSF drainage with an accuracy of ~ 82%. The designed classifier has the potential to fully replace the 5-day external lumbar drainage (ELD) associated with the risk of infection, intracranial hypotension and financial costs.Keywords:

intracranial pressure, ICP, lumbar infusion test, LIT, normal pressure hydrocephalus, NPH, machine learning

Hide

tlacitka tlacitko Big Data lůžkových zdravotnických zařízení
Miroslav Přádka
  cz

ABSTRAKT:
Disponibilní data generovaná lůžkovými zdravotnickými zařízeními za širší časové období mohou být využita k definování role těchto poskytovatelů péče v rámci zdravotnického systému. Příspěvek se zabývá jednak aktuálními možnostmi využití dat nemocničních informačních systémů a jednak perspektivou využití dat za podmínky zavedení datových standardů podporujících interoperabilitu a očekávanou postupnou implementací nomenklatury SNOMED CT. Současně se zabývá i perspektivními možnostmi zpracování obrazových dat diagnostických pracovišť.


Více


Klíčová slova: Big Data, zdravotnický informační systém, nemocnice, SNOMED CT

Skrýt

  eng

Big Data of in-patient healthcare facilities
ABSTRACT:
Disponible data generated by in-patient healthcare facilities during longer time period can be used to define roles of healthcare providers in the healthcare system. Article presents current options of the usage of data coming from information systems of hospitals on condition of interoperability supporting data standards available. It takes into accout also the gradual implementation of nomenclature SNOMED CT and prospective ways in image data processing as well.


More
 

Keywords:

Big Data, healthcare information system, hospital, SNOMED CT

Hide

tlacitka tlacitko Optimalizace diagnostického komplementu - kazuistika laboratoře mikrobiologie
Miroslav Přádka, Martina Caithamlová, Veronika Obrová
  cz

ABSTRAKT:
Využití dat informačních systémů zdravotnických zařízení lze využít také jako zdroj podkladů strukturální optimalizace pracovišť. Příklad z oblasti diagnostického komplementu lze demonstrovat na vybraných aspektech laboratoře mikrobiologie včetně standardních analytických vstupů (např. FMEA analýza) a standardních výstupů (optimalizace spektra zdravotních výkonů, optimalizace stavu personálu a řízení očekávaného hospodářského výsledku pracoviště). ...


Více
Obecný výstup práce představují nalezené principy využitelné také pro ostatní pracoviště diagnostického komplementu.

Klíčová slova: zdravotnický informační systém, ekonomický informační systém, FMEA, optimalizace

Skrýt

  eng

Diagnostic complement optimization – case report of the laboratory of microbiology
ABSTRACT:
Data usage of information systems of healthcare facilities can also be used as the data source for structural optimization. Example of diagnostic complement can be demonstrated on certain aspects of the laboratory of microbiology, including standard analytical entries (for example FMEA analysis) and standard outcomes (optimization of the health care procedures, optimization of the staff and control over the expected economic results). General work outcome presents principles usable for the other parts of diagnostic complement.
More

 

Keywords:

Healthcare information system, economic information system, FMEA, optimization

Hide

tlacitka tlacitko Klasifikace SNOMED a MKN-10 v informačních systémech - aktuální stav použitelnosti
Miroslav Přádka, Jana Vaculová
  cz

ANOTACE:
Příspěvek reflektuje aktuální stav implementace mezinárodních klasifikací SNOMED, MKN-10 a MKN-O-3 v informačních systémech ČR s akcentem na efektivitu transferu centrálně evidovaných dat. Současně navrhuje úpravy zabraňující chybovosti v přenosu dat s cílem dosáhnout uživatelsky komfortního uspořádání u povinných hlášení do Národního onkologického registru.


Více


Klíčová slova: SNOMED, MKN-10, MKN-O-3, informační systém, workflow

Skrýt

  eng

SNOMED and ICD-10 classifications in information systems – the state-of-the-art


ABSTRACT:

The article reflects the state-of-the-art of classification SNOMED, ICD-10 and ICD-O-3 implementations in information systems in Czech Republic, emphasizing the effectivity of transfer of centrally documented data. Concurrently it presents error-preventing data transfer and the aim to reach user-friendly arrangement in mandatory data reports towards the National Cancer Register.


More


Keywords: SNOMED, ICD-10, ICD-O-3, information database, workflow

Hide

tlacitka tlacitko 3Diamond: software for product life-cycle management in 3D printing medical applications
Daniel Schwarz, Lukáš Čapek, Jakub Jamárik
  cz

ABSTRACT:
BACKGROUD: 3Diamond represents a software product that enables efficient management of the data needed to control 3D printing tasks in a hospital or clinical settings.

METHODS: The softwarethat de-facto resembles a product life-cycle (PLM) system, has been designed by a common effort of biomedical engineers, software developers, clinical data managers, and clinical experts. ...


Více
RESULTS: The PLM software 3DIAMOND has been powered by Clade-IS, which is an EDC (Electronic Data Capture) system, commonly used in clinical research for the facilitation of data management in clinical studies and real-world data projects.

DISCUSSION: Due to cyber threats and data privacy regulations, 3D printing tasks need to be handled through valid information systems rather than WhatsApp and USB flash drives.

Keywords: 3D printing in medicine, 3Diamond software, product life-cycle management, PLM , electronic data capture, EDC

Skrýt

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10ISBN 978-80-906752-3-0

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Klára Svobodová, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy