medsoft

 

tlacitka tlacitko KOMPLETNÍ SBORNÍK
     
tlacitka tlacitko OBSAH
tlacitka tlacitko VALIDACE PŘÍČIN ÚMRTÍ PACIENTŮ S COVID-19
Šárka Daňková, Miroslav Zvolský
  cz

ANOTACE:
Data o úmrtnosti jsou považována za jedna z nejtvrdších a nejvalidnějších údajů z oblasti zdravotnické statistiky. Při určování příčin smrti však narážíme na řadu problémů a omezení souvisejících s vyplněním příslušné dokumentace. COVID-19 přinesl nové potřeby a možnosti zpracování zdravotnických dat. Do popředí zájmu se dostávají kompletnost a kvalita sbíraných dat, případně další, běžně nevyhodnocované kvalitativní parametry. ÚZIS ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR realizoval rozsáhlou revizi úmrtnostních dat v souvislosti s COVID-19 za rok 2020. Tato revize byla založena na fúzi dvou různých informačních zdrojů – List o prohlídce zemřelého (LPZ) a Informační systém infekčních nemocí....
Více

Na ni navázala aktivita spočívající v ověření základní příčiny smrti (undelying cause of death), vybírané podle pravidel WHO na základě posloupnosti příčin smrti uvedených na LPZ s využitím informací ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaných osob prostřednictvím panelu klinických expertů. Příspěvek popisuje metodiku a výstupy provedené revize mortality pacientů s COVID-19 za rok 2020.


Skrýt

tlacitka tlacitko SYSTÉM, KTERÝ SE OSVĚDČIL – JAK DÁL S ONLINE VÝUKOU PO COVIDU
Jitka Feberová, Jiří Kofránek, Martin Vokurka
  cz

ANOTACE:

Příspěvek shrnuje zkušenosti s online výukou patologické fyziologie i jejími dopady na úroveň znalostí studentů, nároky na organizaci, zaškolení učitelů a využití různých formátů pro tvorbu a realizaci online výuky. Naznačuje cesty, jak využít online výuku jako nedílnou součást prezenční výuky i v “postcovidové době”....


Více

V oblasti elektronické podpory výuky měly lékařské fakulty, díky projektu spolupráce MEFANET (MEdical FAculties NETtwork), v době vypuknutí covidové epidemie k dispozici řadu nástrojů a také zkušeností. Tyto nástroje byly ovšem nasazovány v době „míru“ a ukázalo se, že doba „války“, ve smyslu plného zabezpečení běžného chodu výuky online prostředky, požaduje i další, nové přístupy k této problematice.


Skrýt

tlacitka tlacitko STROJOVÉ UČENÍ, UMĚLÁ INTELIGENCE A VĚDA O DATECH V BOJI S PANDEMIÍ COVID-19
Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
V okamžiku rozšíření Covid-19 infekční nemoci se umělá inteligence (UI), strojové učení (ML, machine learning) a věda o datech staly významným pomocníkem v boji proti viru SARS- -CoV-2. Metody se využívají při diagnóze, k vývoji nových léků a očkovacích látek, k modelování a předpovědi šíření a k monitorování výskytu nemoci v populaci a v logistice zdravotnictví. Covid-19 pandemie zvýšila snahy členů komunity vědců z oblastí UI, ML a vědy o datech v hledání řešení problémů, které pandemie vyvolala.
Více

Objem literatury o aplikacích UI, ML a vědy o datech se stále zvětšuje. V našem příspěvku podáváme přehled hlavních oblastí aplikací a informujeme o literatuře a některých výsledcích snah při zvládání COVID-19 pandemie.

Klíčová slova: strojové učení, umělá inteligence, věda o datech, COVID-19

Skrýt

tlacitka tlacitko VÝUKOVÝ MATERIÁL NAD NADSTAVBOVOU PLATFORMOU PBPK
Michal Huptych, Lenka Lhotská, Jiří Potůček
  cz

ANOTACE:
Oblast Physiological Based Pharmacokinetic (PBPK) modelování je stále důležitější ve všech oborech medicíny. Existuje řada knih a materiálů popisujících problematiku PBPK modelování z různých úhlů. Není však zcela dostupný materiál, který by vytvářel výukové podklady pro všechny zapojené skupiny v odpovídající komplexnosti. Projekt Nadstavbová platforma PKPB (Supplementary platform PKPB), podpořený v rámci grantu TRIO FV40426, si klade za cíl vytvoření materiálu pro biomedicínské inženýry a informatiky, farmaceuty i lékaře....
Více

V této chvíli je výukový materiál rozdělen do čtyř základních částí – části věnované kybernetice a obecné teorii řízení a analýze citlivosti modelů biologických systémů, části o farmakodynamice a farmakokinetice, části věnované základům molekulární biologie a genetiky, a části věnované kompartmentovým modelům pro farmakokinetiku. První část kybernetiky a obecné teorie řízení se zabývá oblastmi identifikace modelu, odhadu parametrů, stavovému popisu, reziduální analýze a dalším. Dále se tato část věnuje analýze citlivosti modelů biologických systémů, je věnována hlavně definici a využití Sensitivity function, návrhu experimentu a Bayesovské statistice a jejímu využití v oblasti PBPK modelování. Druhá část popisuje základní principy farmakodynamiky a hlavně farmakokinetiky. Třetí část je dedikována základům molekulární biologie a genetiky, je tvořena experty v dané problematice a věnuje se hlavně definici terminologie, vybraným metodám v oblasti molekulární biologie a genetiky, a farmakogenetice a farmakogenomice. Poslední část je vedle základního úvodu zaměřena na bližší popis kompartmentových modelů, nelineární farmakokinetice, farmakodynamickým modelům a integrovaným farmakokinetickým-farmakodynamickým modelům a PBPK modelování. U všech částí se počítá s řadou příkladů na základní i pokročilé úrovni pro pochopení oblastí samotných i pro jejich provázání s oblastí PBPK. Samozřejmě nejvíce interaktivních příkladů je připravováno pro čtvrtou část, kde jsou příklady tvořeny v nástroji Edsim++, který byl přímo vyvinut za účelem modelování v oblasti farmakokinetiky a PBPK, a který je optimalizován pro využití i netechnicky vzdělanými uživateli. Jednotlivé kapitoly jsou sestaveny tak, aby bylo jasné, které informace jsou zásadní pro jednotlivé obory (inženýři, farmaceuti, lékaři) a připravuje se vzájemné provázání. Tím bude zajištěna nejlepší možná využitelnost materiálu pro všechny zainteresované skupiny.

Klíčová slova: výukové materiály, farmakodynamika, farmakokinetika, Physiological Based Pharmacokinetic

Skrýt

tlacitka tlacitko ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE KYBERNETICKÉHO ZÁKONA V NEMOCNICI
Jiří Knápek
  cz

ANOTACE:
V našem článku se pokusíme přiblížit proces implementace požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti ve fakultní nemocnici. Jednotlivé kroky implementace, vytvořené dokumenty až po vytvořené výstupy. S nemocnicí jsme si prošli i metodickým auditem NUKIBu – Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. ...
Více

 

Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, řízení rizik, řízení aktiv, metodiky, bezpečnostní politiky, zákon o kybernetické bezpečnosti, audit kybernetické bezpečnosti, řízení rizik, řízení aktiv, SW podpora

Skrýt

tlacitka tlacitko STANDARDIZACE – CESTA K OPEN SOURCE TECHNOLOGIÍM PRO WEBOVÉ SIMULÁTORY
Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek
  cz

ANOTACE:
Nové webové (HTML 5, WebAssembly, JavaScript, Web Components) a modelovací (FMI) standardy otevírají možnosti vytváření webových simulátorů propojujících simulační modely, grafiku, hypertext a multimédia, které lze spouštět na jakémkoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Na těchto standardech je založena i naše technologie BodyLight.js. ...
Více

Tvorbě simulačních modelů a výukových simulátorů se věnuji řadu (více než čtyřicet) let. Tak, jak šel technologický pokrok, se nám postupně měnily pod rukama jak technologie tvorby simulačních modelů, tak i technologie tvorby vlastních simulátorů. Původně jsem simulační modely vytvářel v klasických programovacích jazycích - ve Fortranu, C++, Pascalu [1,2].


Skrýt

tlacitka tlacitko NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL: ZHODNOCENÍ PILOTNÍHO PROVOZU
Martina Bakešová, Vojtěch Bulhart, Miloš Hejný, Martin Komenda
  cz

ANOTACE:
Národní zdravotnický informační portál (NZIP) byl spuštěn v červenci 2020 s ambicí poskytnout laické veřejnosti zcela nový garantovaný zdroj informací z různých oblastí českého zdravotnictví. Obsah publikovaný na NZIP je připravovaný předními odborníky a je zveřejňován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Státním zdravotním ústavem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Portál se postupně začal stávat místem s ověřenými informacemi, které občany dlouhodobě zajímají. Hlavním cílem celého projektu je srozumitelnou formou předat informace o nemocech, prevenci a vzdělávat veřejnost v oblasti zdraví. ...
Více

Nedílnou součástí portálu je i mapa zdravotní péče, kde lze vyhledat nejbližšího poskytovatele a usnadnit tak propojení lidí se zdravotním problémem s jejich lékařem/specialistou. Příspěvek kriticky hodnotí rok provozu pilotní verze portálu, představuje nové kategorie a témata, stručně dokumentuje klíčové funkcionality a popisuje souhrnné výsledky analýzy chování uživatelů včetně dopadu na další rozvoj. Nechybí ani komunikační a marketingová strategie, která vznikla i přes komplikované období zasažené epidemií COVID-19. V rámci sdělení bude představen také další plán po vývojové i obsahové stránce.

Klíčová slova: NZIP, webový portál, zdravotnictví, garantovaná informace

Skrýt

tlacitka tlacitko PŘÍPRAVA ČESKÉ VERZE 11. REVIZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ
Dana Krejčová, Miroslav Zvolský, Šárka Daňková
  cz

ANOTACE:
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky v rámci projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace pracuje na procesu implementace MKN-11 do českého systému zdravotní péče. Z tohoto důvodu byla vytvořena Preimplementační analýza, která slouží jako informační základ pro rozhodování o zavedení MKN-11 v České republice, stanovení časového odhadu, plánování kapacit a zdrojů, vytvoření potřebných postupů atd. Ze zástupců klíčových institucí v procesu implementace byla sestavena meziresortní pracovní komise, která zajišťuje přenos informací od jednotlivých institucí, zajišťuje základní školení klíčových osob z jednotlivých institucí, identifikuje konkrétní potřeby jednotlivých institucí/ agend pro přechod na MKN-11 a podniká kroky k její implementaci v praxi. Na překladu MKN-11 pracuje od léta 2020 interní 12členný tým a spolupracuje s odborníky z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků pro zajištění správné terminologie a jazykové konzistence. ...


Více
První fáze překladu probíhá s využitím platformy MKN-11 od Světové zdravotnické organizace (WHO) a její finalizace je naplánována na přelom let 2021 a 2022. Ve spolupráci s odborníky jmenovanými Českou lékařskou společností J. E. Purkyně probíhá validace a ověření přeložených kapitol české verze MKN-11 a v závěrečné fázi zároveň budou jednotlivé kapitoly přezkoumány dalšími institucemi, jako je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Český statistický úřad. Dokončení české verze MKN-11 a následných revizí je plánováno na rok 2022. Ze snahy o implementaci MKN-11 do ČR vyvstala také aktivita mezinárodní spolupráce s dalšími státy (Polsko, Slovensko) a užší spolupráce se samotným WHO.

Klíčová slova: mezinárodní klasifikace nemocí, překlad, MKN-11, implementace, medicínská terminologie

Skrýt

  eng

PREPARATION OF THE CZECH VERSION OF THE 11TH REVISION OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES
ABSTRACT:
The Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic within the project of the National Centre for Medical Nomenclature and Classification is working on the process of implementation of ICD-11 into the Czech health care system. For this reason, a Preimplementation Analysis has been created to serve as an information basis for decision-making on the implementation of ICD-11 in the Czech Republic, setting time estimates, planning capacities and resources, developing necessary procedures, etc.


More

An inter-ministerial working committee has been assembled from representatives of key institutions in the implementation process to ensure the transfer of information from individual institutions, provide basic training to key persons from individual institutions, identify specific needs of individual institutions/agencies for the transition to ICD-11 and take steps to implement it in practice. An internal team of 12 members is working on the translation of ICD-11 starting in summer 2020 in collaboration with experts from the Institute of History of Medicine and Foreign Languages to ensure correct terminology and linguistic consistency. The first phase of the translation is being carried out using the World Health Organization's (WHO) ICD-11 platform and is scheduled to be finalized in late 2021/early 2022. Validation and verification of translated chapters of the Czech version of the ICD-11 is being carried out in collaboration with experts nominated by the Czech Medical Society of J. E. Purkyně, and in the final phase, individual chapters will be reviewed by other institutions suchs as the Ministry of Health of the Czech Republic and the Czech Statistical Office. The completion of the Czech version of ICD- 11 and subsequent revisions is planned for 2022. The efforts to implement ICD-11 in the Czech Republic have also led to international cooperation activities with other countries (Poland, Slovakia) and closer cooperation with the WHO.

Keywords: International Classification of Diseases, Translation, ICD-11, Implementation, Medical Terminology

Hide

tlacitka tlacitko BODYLIGHT.JS WEB COMPONENTS – WEBOVÉ KOMPONENTY PRO WEBOVÉ SIMULÁTORY
Tomáš Kulhánek, Arnošt Mládek, Martin Brož, Jiří Kofránek
  cz

ANOTACE:
S rozvojem standardu HTML5, podpory Javascriptu ve verzi EcmaScript6 a CSS stylů napříč prohlížeči a platformami je možné vyvíjet webové aplikace, které se svojí interaktivitou blíží, nebo i předčí klasické aplikace pro PC. S tímto rozvojem se taktéž rozšířila celá řada tzv. frameworků (React JS, Angular JS, Aurelia, Polymer, VUE), která doplňuje a ulehčuje tvorbu interaktivních aplikací, nicméně každý z těchto frameworků používá mírně jiné přístupy a komponenty v nich vytvořené lze obtížně znovu použít při použití jiných frameworků. Webové komponenty (web components) se prosazují pomalu jako standardní forma sdílení interaktivních prvků moderních webových aplikací. ...


Více
V tomto příspěvku představíme knihovnu "Bodylight.js web components", je distribuována dle standardu Web components. Představuje tzv. vlastní elementy, kterými lze obohatit HTML stránku, WIKI zdroj nebo dokumentaci v Markdownu apod. o prvky, které webový simulátor vybaví numerickým řešičem modelu, propojí proměnné modelu s animací a propojí jednodušší grafy s proměnnými modelu a vstupní tlačítka a posuvníky s měnitelnými parametry modelu.


Skrýt

tlacitka tlacitko PSYCHOAKUSTICKÉ A PSYCHOVIZUÁLNÍ TESTY PRO HODNOCENÍ HLASU
Tomáš Kulhánek, Marek Frič
  cz

ANOTACE:
Příspěvek představí systém pro psychoakustické a psychovizuální testy na adrese https://psychoacoustic.hamu.cz/. Usnadňuje subjektivní hodnocení hlasů a jiných stimulů a s tím spojeného výzkumu v oboru hlasové vědy a jiných. Systém propojuje stimuli uložené jako soubory nemalé velikosti v 1) datovém úložišti. Stimuli jsou zvukové, obrazové nebo video soubory. Systém umožňuje vytvářet definici testu, která popisuje obrazovky, na každé obrazovce může být jeden nebo více stimulů a úkoly, které má uživatel splnit při hodnocení stimulů. Systém generuje unikátní URL adresu testu, která se může distribuovat uživatelům - hodnotitelům. Systém navíc agreguje výsledky testování, tj. ohodnocení různými uživateli a poskytuje data k dalšímu statistickému zpracování. ...


Více
Systém se nyní používá k subjektivnímu hodnocení stupně různých zvukových abnormalit hlasu a k trénování hlasových expertů a terapeutů. Taktéž se používá pro kvalitativní vyhodnocování hlasových cvičení nejen u pacientů, ale i u hlasových profesionálů (herců, zpěváků, ...). Navíc je nově využíván i pro nácvik hodnocení obrazových a video sekvencí hlasivek pořízených laryngoskopem a hodnocení stimulů vysokorychlostní kamerou nebo pomocí metody videokymografie.

Skrýt

tlacitka tlacitko ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 2021: JAK MŮŽEME LÉPE ZÍSKAT INFORMACE O ZDRAVÍ?
Klára Bohutínská, Eva Lesenková
  cz

ANOTACE:
Významná role v podpoře zdravotní gramotnosti patří společně se zdravotnickými subjekty vzdělávacím a kulturním institucím a organizacím, velký přínos mají také pacientské organizace a jiné podpůrné skupiny. Mezi aktivity, kterými Národní lékařská knihovna od roku 2016 podporuje rozvoj zdravotní gramotnosti v ČR, patří akce v rámci celoživotního vzdělávání. ...


Více
Příspěvek informuje o kurzu s tématikou této gramotnosti, který probíhal na jaře 2021 v prostředí LMS Moodle. Prezentovány jsou zkušenosti s vytvořením obsahu, přípravou, průběhem a s výsledky hodnocení kurzu.

Klíčová slova: zdravotní gramotnost, knihovny, hodnocení kvality informačních zdrojů, informační chování

Skrýt

  eng

HEALTH LITERACY 2021: HOW CAN WE BETTER OBTAIN HEALTH INFORMATION?
ABSTRACT:
An important role in the support of health literacy also belongs, together with health care entities, to educational and cultural institutions and organizations, patient organizations - and other support groups - have a great contribution. Among the activities that the National Medical Library has been supporting since 2016 is the development of health literacy in the Czech Republic, including events within lifelong learning.


More
The paper informs about a course on this literacy, which took place in the spring of 2021 in the LMS Moodle environment. Experience with content creation, preparation, course and results of course evaluation are presented.

Keywords: Health Literacy, Libraries, Evaluation of the Quality of Information Resources, Information Behavior

Hide

tlacitka tlacitko WEBOVÁ PREZENTACE KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Kristýna Matušková
  cz

ANOTACE:
Třídění zdravotnických prostředků je nedílnou součástí zdravotnického systému v celém svém kontextu. Klasifikační a nomenklaturní systémy slouží k identifikaci zdravotnických prostředků, tedy k vlastnímu popisu výrobků a orientaci napříč produktovou hierarchií. Systematizační nástroje se tak stávají důležitou součástí takřka všech procesních úrovní. ...


Více
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR dlouhodobě realizuje správu českých překladů mezinárodních klasifikací užívaných ve zdravotnictví a vývoj vlastních klasifikací, ať již přímým kontaktem s garantujícími mezinárodními organizacemi (především WHO) nebo na základě pověření Ministerstva zdravotnictví.

Klíčová slova: klasifikace zdravotnických prostředků, Kategorizace zdravotnické techniky, zdravotnické prostředky, Seznam zdravotních výkonů, Národního zdravotnický informační systém

Skrýt

tlacitka tlacitko NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU METODAMI DIFERENCIÁLNÍ GEOMETRIE
Arnošt Mládek, Václav Gerla, Petr Šeba, Petr Skalický, Vladimír Beneš, Ondřej Bradáč
  cz

ANOTACE:
Kontinuální monitorace nitrolebního tlaku je v neurointenzivní péči naprosto klíčová. Přestože bylo navrženo množství alternativních metod, invazivní měření ICP pomocí katetru představuje široce uznávaný zlatý standard. Invazivní měření tlaku likvoru v mozkovém parenchymu nebo postranních komorách je však spojeno s rizikem vzniku infekce, hematomu nebo záchvatů. Uvedené komplikace měření nitrolebního tlaku jsou tak motivací pro studium neinvazivních přístupů. ...


Více
Námi navržená metodologie neinvazivního měření nitrolebního tlaku je založena na výpočtu diferenciálně geometrických invariantů mikro-pohybů hlavy u komatózních pacientů a její potenciál spočívá v možnosti kontinuálního měření nitrolebního tlaku v rámci konzervativní léčby mozkových traumat. Domníváme se, že navržený postup měření přesahuje hranice traumatické neurochirurgie a bylo by možné jej aplikovat i v jiných oblastech medicíny.

Klíčová slova: nitrolební tlak, ICP, dICP, mozkomíšní mok, CSF, diferenciální geometrie, Cartanova křivost, neinvazivní měření

Skrýt

  eng

MEASUREMENT OF NON-INVASIVE INTRACRANIAL PRESSURE BY MEANS OF DIFFERENTIAL GEOMETRY METHODS
ABSTRACT:
Continual ICP monitoring is key in the neurointensive case. Although many different approaches have been proposed, catheter based ICP measurement remains the widely used golden standard. The intraparenchymal or intraventricular ICP measurement is, however, associated with the attendant risk of infection, hematoma formation, or seizures.


More
The listed complications are the driving force for novel non-invasive ICP measurement methods investigation. Our non-invasive method is based on the calculation of differential geometry invariants of the head micro-motions in coma patients and its potential stems from the possibility of continuous ICP monitoring in the conservative TBI treatment. Moreover, we believe that our approach goes beyond traumatic neurosurgery and neurointensive care and is applicable also in other fields of medicine.

Keywords: intracranial pressure, ICP, dICP, cerebrospinal fluid, CSF, differential geometry, Cartan curvature, non-invasive measurement

Hide

tlacitka tlacitko MWCARE PLATFORM – LÉKAŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI
Jiří Potůček, Nikola Tomková, Lenka Lhotská, Jaromír Doležal
  cz

ANOTACE:
Platfroma MWCare je komplexní webové informační řešení pro poskytování telemedicínských dohledových služeb a asistenčních služeb pro domácnosti. V neposlední řadě umožňuje ukládaní a přístup k zdravotním datům pacienta a ukládání potřebných údajů při návštěvě i mimo ordinaci lékaře. Platforma poskytuje nejlepší řešení pro domácí vyšetření, diagnostiku a primární léčbu bez čekání. ...


Více
Pacienti si mohou snadno zkontrolovat svůj zdravotní stav doma a poskytují lékařům potřebné údaje. Lékaři mohou zkontrolovat všechny monitorované údaje vybraného pacienta na jednom místě a mohou zahájit videokonzultaci ve vhodnou dobu pro pacienta.

Klíčová slova: telemedicína, telemedicínská platforma, moduly, dávkovaní léčiv, optimalizovaná farmakoterapie

Skrýt

tlacitka tlacitko DOPADY PANDEMIE COVID-19 DO ŘÍZENÍ A STRUKTURY ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ LŮŽKOVÝMI ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI
Miroslav Přádka, Eduard Sohlich
  cz

ANOTACE:
Pandemie COVID-19 představuje pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče zásadní impuls ke změně struktury poskytované péče za situace, kdy klíčové řídící parametry (DRG systém, úhrady, regulace) vycházejí z referenčního období předcházejícího pandemii. ...


Více

Příspěvek se zabývá analýzou vynucených změn ve struktuře a řízení poskytování zdravotní péče v již ukončeném kalendářním roce 2020 včetně hodnocení efektu kompenzačních mechanizmů. Současně rámcově predikuje očekávané dopady realizovaných změn v roce 2021, a to na základě principů publikovaných v příspěvcích semináře MEDSOFT v letech 2015 a 2019.Klíčová slova: pandemie, COVID-19, zdravotní péče, poskytovatel, kompenzace

Skrýt

tlacitka tlacitko CASE STUDY: “BEING EXPERT EASILY AND QUICKLY” APPLICATION OF UP-TO-DATE INFORMATION TECHNOLOGY INTO THE STANDARD CREATION PROCESS
Tomáš Vejlupek, Martin Másílko
  cz

ABSTRACT:
The subject of this case study is an innovative methodology for working with information allowing to quickly gain a high level of expertise in any area of human activities. The methodology is presented as an example of creating a new hempcrete standard and it is easily transferable to other areas (for example the medicinal research area)....


Více
We have been cooperating with ASTM International since the year 2017. ASTM International, formerly known as American Society for Testing and Materials, is an international standards organization that develops and publishes voluntary consensus technical standards for a wide range of materials, products, systems, and services. These standards are then used by companies throughout the world.

Skrýt

tlacitka tlacitko NOVÁ TECHNOLOGIE V INTENZIVNÍ PÉČI POMÁHÁ VZDÁLENĚ SLEDOVAT PACIENTY NEJEN S COVID-19
Lenka Vysloužilová, Václav Zvoníček, František Duška, Jan Jirman, Jan Kubr, Lenka Lhotská, Miroslav Macík, Milan Němý, Eliška Niebauerová, Lukáš Povišer, Martin Samek, Jakub Vaněk
  cz

ANOTACE:
Systém VENT-CONNECT je nová telemedicínská aplikace, která umožňuje vzdálené sledování obrazovek plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí, jejichž datové výstupy nejsou přímo připojeny do nemocničního informačního systému. Systém umožňuje lékařům častější kontrolu parametrů umělé plicní ventilace u pacientů a tím i přesnější nastavení parametrů ventilátoru v průběhu léčby pacienta, což zlepšuje péči o pacienta. ...


Více
Obecně lze systém použít na přístroje, u kterých je žádoucí vzdáleně sledovat obrazovku přístroje spolu se sledováním trendu vývoje parametrů přístroje. Systém má velký potenciál jak během pandemie Covid-19, tak i za běžného provozu JIP.

Klíčová slova: telemedicína, Umělá plicní ventilace, Intenzivní péče

Skrýt

tlacitka tlacitko INFORMATIKA A STATISTIKA V DOKTORANDSKÉM KURZU LF1 UK
Štěpán Svačina, Jan Hendl
  cz

ANOTACE:
Aktuálně je doktorandům Univerzity Karlovy nabízeno několik kurzů z oblasti biomedicínské informatiky. Klíčové jsou kurzy dva, z nichž jeden musí student volit povinně: Biomedicínské statistiky pro doktorandy, Kurz Klinická informatika a bioinformatika. Tyto kurzy jsou přístupné všem doktrandům UK. ...


Více
  Klíčová slova: biomedicínská informatika, oborová rada, doktorské studium, bioinformatika

Skrýt

tlacitka tlacitko CONCEPT AND PRACTICE OF ELECTRONIC PRESCRIPTION
Jan Bruthans, Jiří Kofránek, Adam Vojtěch
  cz

ABSTRACT:
The simple definition of Electronic prescription (EP) can be met by different approaches as encoding the whole data of a prescription to a QR-code or a memory card. Also, the data can be sent directly to a particular pharmacy. Still, a unified national system with central storage is the only way how to guarantee wide benefits – not only the basic ones but also the advanced such as exploiting the gathered data and using automated clinical decision support. ...


Více
The Czech Republic at present features a widely used national EP system for its development state-of- -the art method of process modeling has been used. Most other EU countries are endowed with a similar system, although few exceptions (e.g., Germany with only a pilot phase) exist. Also, the interoperability of EP in the EU is still not widely developed with only four countries with this feature. Klíčová slova: eHealth, Information System, Electronic prescription, Drug prescription

Skrýt

tlacitka tlacitko BENEFITS AND LIMITS OF EHEALTH COMMUNICATION AT TOOLS GP'S
Ludmila Bernotová
  eng

ABSTRACT:
Digitalization of healthcare is logical consequence of technology infiltration into all fields of human activity. eHealth development offers new solutions for remote physician-patient interaction. The aim of this work is to explore which communication eHealth tools general practitioners (GP) currently use for patient consultations and to analyze their benefits and limits. Systematic literature review was performed to collect the evidence on eHealth communication tools impact on GP’s workload, system security, health risks and user’s perception of the consulting technology. ...


More
Secure portals and chat-bots provide the highest potential to decrease the workload and provide the most secure consultation environment. Health risks are higher when the communication channel is not integrated to the patient’s electronic health record. Patients’ perception of communication media in the primary care is overall more positive than GPs’.

Hide

vydal Creative Connections s. r. o.,
Krasnojarská 14, 100 00 Praha 10

ve spolupráci s Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M
actionm@action-m.com
http://www.action-m.com

ISBN 978-80-86742-57-1
ISBN 978-80-906752-4-7
ISSN 1803-8115

zpracoval kolektiv autorů

grafická úprava, sazba, web:
Klára Svobodová, DiS;

bez jazykové a redakční úpravy